TEKNİK ARITMA

Su Arıtma

- Kullanma Suyu Eldesi

Kullanma suyu, günlük temizlik ve endüstriyel işlemler için gerekli olan sudur. Yeraltı (artezyen) ve yerüstü (göl, akarsu) su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik/mikrobiyolojik parametreleri dikkate alınarak arıtma işlemleri gerçekleştirilir. Bu süreçte şu sistemler kullanılır:

  • Multimedya Filtrasyon: Farklı boyutlardaki granüler medya katmanları kullanılarak suyun içindeki askıda katı maddeler (TSS) ve bazı ağır metallerin tutulmasını sağlar.

  • Ultrafiltrasyon: Membran teknolojisi kullanarak suyun içindeki mikroorganizmalar ve küçük partikülleri filtre eder.

  • Aktif Karbon Filtrasyon: Organik maddeleri (TOC) ve bazı kimyasal kirleticileri adsorbe eder.

Bu sistemler, Türk Standartları TS 266 ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) limit değerlerine uygun kullanma suyu üretir.

- İçme Suyu Eldesi

İçme suyu üretiminde, kullanma suyu üretiminden farklı olarak daha ileri arıtma teknikleri kullanılır. Bu teknikler, suyun içindeki daha küçük ve çözünmüş kirleticileri de giderir. Kullanılan sistemler şunlardır:

  • Nanofiltrasyon: Suyun içindeki sertlik yapıcı iyonlar ve bazı organik maddeleri filtre ederek iletkenliği düşürür.

  • Reverse Osmosis (Ters Ozmoz): Yüksek basınç altında suyun içindeki çözünmüş tuzlar ve diğer küçük molekülleri uzaklaştırır.

  • Ultraviyole (UV) Dezenfeksiyonu: UV ışınları kullanılarak suyun içindeki mikroorganizmalar öldürülür.

  • Ozon Sistemi: Ozon gazı ile dezenfeksiyon yapılarak patojen mikroorganizmalar ve bazı organik kirleticiler okside edilir.

Bu sistemler sayesinde, Türk Standartları TS 266 ve WHO limit değerlerine uygun içme suyu elde edilir.

- Proses Suyu Eldesi

Proses suyu, endüstriyel süreçlerde kullanılan çok saf sudur ve genellikle çok düşük iletkenliğe sahip olması gerekir. Proses suyu üretimi için kullanılan sistemler şunlardır:

  • Reverse Osmosis (Ters Ozmoz): Su içindeki iyonları ve çözünmüş maddeleri yüksek basınç altında membranlardan geçirerek uzaklaştırır.

  • Double Pass Reverse Osmosis (İki Kademeli Ters Ozmoz): İlk aşamada RO ile arıtılan su, ikinci bir RO aşamasından geçirilerek daha saf hale getirilir.

  • Elektrodeiyonizasyon (EDI): İyon değişim membranları ve elektrik akımı kullanarak suyun iletkenliğini daha da düşürür.

Bu sistemler, ultra saf su elde edilmesini sağlar ve 0,05 mikroSiemens veya 18 MegaOhm değerinde iletkenliğe sahip su üretir.